Kataster

Vážený návštevník, v tejto sekcii budeme postupne zverejňovať rady ako v spokojnosti "vybaviť" kataster, ako aj odpovede na Vaše často kladené otázky.
Užitočné informácie


1. Podávanie návrhov na vklad
2. Zápis záznamových listín
3. Zápis poznámky
4. Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra
5. Povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti vo vzťahu ku správam katastra
6. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností

 1 . Podávanie návrhov na vklad 
  Konanie  o povolení  vkladu sa  začína na  návrh účastníka konania, ktorým je účastník zmluvy, na základe ktorej má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Ide o správne konanie, výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti podľa  § 31  zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( ďalej len „KZ“ ). Návrh na vklad nemusia podať všetci účastníci zmluvy, stačí, ak ho podá jeden z účastníkov, prípadne splnomocnený zástupca.
 Dňa 1.9.2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 304/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný katastrálny zákon.
 Na vklady zmlúv o prevode  nehnuteľností (kúpne, darovacie, zámenné, zmluvy o prevode podniku alebo časti podniku podľa Obchodného zákonníka, inominátne zmluvy, ak je ich obsahom zmena vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluvy o vyhlásení vkladateľa  o vložení nehnuteľnosti do majetku spoločnosti, zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru), ktoré boli uzavreté do 31.8.2009 sa vzťahuje pôvodný katastrálny zákon (aj správne poplatky) v znení pred novelou. T. j.
 A)  Návrh na vklad sa podáva písomne a podľa  § 30 KZ obsahuje
 a) meno (obchodné meno, názov) a miesto  trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania,
 b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c) označenie  právneho  úkonu,  na  ktorého  základe má vzniknúť, zmeniť  sa  alebo zaniknúť právo  k  nehnuteľnosti;  ak  sú predmetom návrhu  na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena,...),
 d) číslo listu  vlastníctva a názov  katastrálneho územia, ak  je právo k nehnuteľnosti ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri,
Návrh na vklad sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, správa  katastra na nich vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad, údaj o počte príloh a zaplatení správneho poplatku a jeden potvrdený návrh na vklad vráti účastníkovi.
Prílohy k návrhu na vklad sú najmä:
 a) zmluva, na ktorej základe  má byť zapísané právo k nehnuteľnosti  do katastra,  v počte  vyhotovení podľa počtu účastníkov konania (manželia sa považujú za dvoch účastníkov) a jej dve ďalšie vyhotovenia,
b) verejná  listina  alebo  iná  listina,  ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo  k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva (napr. pozemkovoknižná vložka, výmer o vlastníctve pôdy...),
c) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
d) geometrický plán v dvoch vyhotoveniach-origináloch, ak nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zmluvy, nie je zakreslená v katastrálnej mape, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku,
 e) ocenenie nehnuteľnosti-znalecký posudok len v prípade, ak je predmetom prevodu rozostavaná stavba alebo byt, či  nebytový priestor, ktorý ešte nie je evidovaný v katastri,
f) výpis  z obchodného  registra alebo  z iného  registra, ak  je účastníkom konania právnická osoba,
 g) dohoda  o  splnomocnení,  ak  je  účastník  konania  zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov (zákon č. 599/2001 Z.z. o  osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, zákon č. 323/1992  Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov),
 h) potvrdenie  o zaplatení  odvodu, ak  nadobúdateľ má  povinnosť zaplatiť odvod podľa osobitného predpisu (§ 22  ods. 2  zákona č. 180/1995 Z.z.).
B) Platenie správnych poplatkov za podanie návrhu na vklad
Návrh  na  začatie  konania o  povolení  vkladu  práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  sa spoplatňuje sumou 66 € vo forme kolkov.
 
Správa katastra  vyberie poplatok vo  výške  266,- €,  ak  účastník  konania pri doručení návrhu na  vklad do  katastra nehnuteľností  žiada rozhodnúť o  vklade urýchlene do  15 dní. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v  deň doručenia návrhu na vklad.
 Ak  sa konanie prerušilo, lehota  15 dní na vydanie rozhodnutia o vklade prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení  konania. Ak  sa  konanie  zastavilo  alebo  návrh  na  vklad  bol zamietnutý,  poplatok  sa  nevracia.  Ak  správa katastra v skrátenom  termíne o  vklade práva  k nehnuteľnosti do katastra  nehnuteľností nerozhodne,  vráti rozdiel medzi poplatkom  zaplateným za  urýchlené rozhodnutie o návrhu na  vklad a poplatkom za návrh na začatie konania (266-66=200,-€).
 Ak  sú predmetom  návrhu  na vklad  do  katastra nehnuteľností právne vzťahy  z viacerých druhov právnych úkonov,  poplatok  sa  vyberie za  každý  právny  úkon osobitne.
 Od poplatku  sú oslobodené obce a vyššie  územné  celky,  ak  návrh  na  začatie konania o povolení  vkladu  práva  k  nehnuteľnosti  do katastra nehnuteľností  podávajú  v súvislosti  s usporiadaním vlastníckych  práv  k  pozemným  komunikáciám  a školám, ktoré prešli  do ich  pôsobnosti podľa  osobitných predpisov. Od tohto poplatku sú  oslobodení  aj Slovenský  pozemkový  fond a  správca lesných  pozemkov vo  vlastníctve  štátu, ak ide  o  úkony  spojené  s  konaním  o pozemkových úpravách.
C)  Lehoty na rozhodovanie a proces rozhodovania.
O návrhoch na vklad rozhoduje správa katastra v poradí, v akom boli návrhy doručené, pričom osobitné poradie je pri urýchlených návrhoch za poplatok 265,50€. Predbiehanie poradia nie je prípustné.
Všeobecná lehota na rozhodovanie o návrhoch na vklad je 30 dní, v prípade rýchlostných návrhov na vklad 15 dní ( na aktuálnu lehotu sa je možné informovať na podateľni ).

 

Samotné konanie o návrhu na vklad sa ukončí:
     a) rozhodnutím o povolení vkladu v skrátenej forme t.j vyznačením  na zmluve a zápis na liste vlastníctva sa vykoná najneskôr v nasledujúci deň  po povolení vkladu
     b) samostatným rozhodnutím - o zamietnutí návrhu na vklad
  -  o zastavení konania o návrhu na vklad
         -  o povolení vkladu, ktoré sa pevne spojí so zmluvou. 
4. Správa katastra doručí zmluvu s vyznačením povolenia vkladu alebo rozhodnutie všetkým účastníkom konania. Doručenie môže byť vykonané aj prostredníctvom úradného doručovateľa.
D)  Spôsobilosť zmlúv na zápis do katastra
Na zápis  práva k nehnuteľnosti  do katastra je  spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená  zmluva bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.
 Zmluva  obsahuje označenie
  a) účastníkov  práv k  nehnuteľnostiam; ak  ide o  fyzickú osobu, meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko,  dátum narodenia, rodné číslo  a miesto  trvalého pobytu,  ak ide  o právnickú  osobu, názov,  sídlo  a  identifikačné  číslo,  ak  ho  má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
  b) právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
  c) nehnuteľností  podľa  katastrálnych  území,  parcelných  čísel pozemkov  evidovaných  v  súbore  popisných informácií, druhov pozemkov, súpisných čísel stavieb a spoluvlastníckych podielov vyjadrených  zlomkom  k  celku, výmer  a  v  prípade  zápisu spoluvlastníckych podielov  menších než  celok i výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel.
  Podpis prevodcu na zmluve,  podpis povinného z predkupného práva,  podpis povinného  v prípade  vzniku vecného  bremena alebo podpis  oprávneného v  prípade zániku  vecného bremena  na zmluve, podpisy  spoluvlastníkov na  zmluve  o zrušení  a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo  pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva  manželov  musia  byť  osvedčené podľa osobitných predpisov; ak  sú  tieto  osoby  zastúpené,  ich  podpis  na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond  národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok.
Na vklady zmlúv o prevode nehnuteľností, ktoré boli uzavreté od 1.9.2009 + vklady zmlúv, netýkajúcich sa prevodu nehnuteľností (záložné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného  bremena, dohody o vysporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva) bez ohľadu na to, kedy boli uzavreté a podané s návrhom na vklad na kataster, sa vzťahujú ustanovenia  zákona NR SR č. 304/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný katastrálny zákon.  To znamená:
A)  Návrh na vklad sa podáva písomne a podľa  § 30 KZ obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.
Návrh na vklad sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, správa  katastra na nich vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad, údaj o počte príloh a zaplatení správneho poplatku a jeden potvrdený návrh na vklad vráti účastníkovi.
Prílohou k návrhu na vklad je
zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach.
Ďalšími prílohami sú:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
 d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,
 e) oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe, t. j. pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu (http://www.katasterportal.sk/kapor). Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie.
Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.  Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.
  B) Platenie správnych poplatkov za podanie návrhu na vklad
  
 a) Návrh na začatie konania  o  povolení  vkladu  práva  k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  66 eur
 b) Návrh  na  začatie  konania  o  povolení  vkladu práva k nehnuteľnosti  do katastra nehnuteľností 
 podaný  elektronicky  33 eur   
 Od tohto poplatku sú oslobodené obce  a vyššie  územné celky, ak návrh na začatie konania o  povolení vkladu
 práva k nehnuteľnosti  do katastra  nehnuteľností podávajú v  súvislosti  s  usporiadaním  vlastníckych  práv  k pozemným  komunikáciám  a  ku  školám,  ktoré prešli do ich pôsobnosti  podľa osobitných predpisov.  Od tohto poplatku sú  oslobodení  aj Slovenský  pozemkový  fond a  správca lesných  pozemkov vo  vlastníctve  štátu, ak ide  o  úkony  spojené  s  konaním  o pozemkových úpravách.
 1. Správny orgán vyberie  poplatok  podľa tejto  položky vo  výške 266 euro,  ak  účastník  konania  pri  doručení návrhu na vklad  do  katastra  nehnuteľností žiada  rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
 2.  Správny orgán  vyberie  poplatok  podľa tejto položky vo výške 133 euro,  ak  účastník  konania  podal  návrh  na vklad do katastra elektronicky.
  Ak sa konanie  prerušilo,  lehota  prestáva  plynúť dňom vydania rozhodnutia o  prerušení  konania.  Príplatok za urýchlené rozhodnutie je  splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo  alebo  návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.  Ak  správny orgán  v skrátenom termíne o vklade  práva  k  nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne,  vráti  rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa  splnomocnenia  za  urýchlené rozhodnutie o návrhu na  vklad a poplatkom určeným podľa  tejto položky.
 3. Správny  orgán  vyberie  poplatok  podľa  tejto  položky  znížený o 15 eur,  ak  účastník  konania  o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3  zákona  Národnej rady  Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.  o katastri nehnuteľností a o zápise  vlastníckych  a  iných  práv k nehnuteľnostiam  (katastrálny zákon) v  znení neskorších  predpisov.
 Ak  sú  predmetom návrhu na vklad do katastra  nehnuteľností  právne vzťahy z viacerých druhov právnych  úkonov,  poplatok  sa  vyberie  za  každý  právny  úkon  osobitne  podľa  tejto  položky.
Kolky sa na správach katastra nepredávajú.
  C)  Lehoty na rozhodovanie a proces rozhodovania.
1.Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.
2. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.
3. Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku  do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Ak v tejto lehote nerozhodne, rozhodne v lehote podľa odseku 1.
Samotné konanie o návrhu na vklad sa ukončí:
     a) rozhodnutím o povolení vkladu, ktorého rovnopis správa katastra zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Správa katastra vykoná zápis do listu vlastníctva v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň,
    b) rozhodnutím - o zamietnutí návrhu na vklad
  -  o zastavení konania o návrhu na vklad.

 2. Zápis záznamových listín
1. Zápis záznamových listín (§ 34 KZ) má len evidenčný charakter a nevzťahujú sa na neho predpisy o správnom konaní. Samotný záznam tvorí návrh (ktorý však nie je podmienkou) a záznamová listina, ktorá sa podáva v jednom vyhotovení.
Návrh na vykonanie záznamu sa musí podať písomne a musí obsahovať
a) meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c) verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,
d) označenie príloh.
Predmetom zápisu záznamom sú práva  k  nehnuteľnostiam  uvedené  v  § 1  ods. 1 KZ,  ktoré vznikli, zmenili sa alebo  zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu,  príklepom  licitátora na  verejnej  dražbe,  vydržaním, prírastkom  a  spracovaním, práva  k  nehnuteľnostiam  osvedčené notárom, ako  aj práva k  nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv,  zo zmlúv  o prevode správy majetku  štátu alebo  z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku.
2. Lehota na vykonanie záznamu je 60 dní od doručenia listiny. Zápisy sa vykonávajú v poradí, v akom došli jednotlivé záznamové listiny na kataster, a to v rámci jednotlivých katastrálnych území s výnimkou:
  a) ak zápis záznamovej listiny predchádza už podanému  návrhu na vklad
  b) nutnosti vydania rozhodnutia o oprave chyby v katastri, ktorá vznikla z viny katastra a hrozí nebezpečenstvo vzniku škody 
   c) doručenia exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva  (§ 168 zák. č. 233/1995 Z.z.)
3. Správa katastra oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra.
4. Zápis stavieb do KN
Záznam vlastníckeho práva k stavbe, ktorá je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností sa urobí na základe oznámenia vlastníka.
  a)  Pri zápise  údajov o práve  k dokončenej/novej stavbe, ktorá je spojená so zemou pevným základom a je označená súpisným číslom treba doložiť návrh, ktorého prílohou je  údaj o rodnom  čísle, ak ide  o fyzickú osobu,  alebo údaj o  identifikačnom čísle,  ak ide  o právnickú  osobu, a rozhodnutie  o určení  súpisného čísla.  K návrhu  sa pripája aj geometrický plán, ak stavba alebo pozemok zastavaný stavbou nie sú evidované v katastrálnej mape. Ako vlastník sa zapíše  osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, ak sa nepreukáže niečo iné.  
Údaje o práve k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť  do 1. októbra 1976, sa do operátu  katastra zapíšu na  základe oznámenia obce,  kedy bola stavba skončená,  aké jej bolo  pridelené súpisné číslo  a kto bol jej stavebníkom.
Ak  sa stavbe neprideľuje  súpisné číslo eviduje sa v katastri opisným  spôsobom na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia.
 K návrhu  sa pripája aj geometrický plán, ak stavba alebo pozemok zastavaný stavbou nie sú evidované v katastrálnej mape.
 b) Pri  zápise  údajov  o  práve  k  rozostavanej  stavbe  sa predkladá  právoplatné  stavebné povolenie,  geometrický plán a znalecký posudok o stupni rozostavanosti (stavba musí byť v takom stupni rozostavanosti, že je zrejmé stavobnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia). Ako  vlastník sa  zapíše osoba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení. 
 
 3. Zápis poznámky
 
Poznámka  vyjadruje  skutočnosti,  ktoré  obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s  nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.
  Zápis poznámky na list vlastníctva sa vykoná v deň doručenia  verejnej listiny alebo inej  listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.
  Poznámka sa do katastra zapíše na  základe oznámenia  súdu alebo  iného štátneho  orgánu, alebo na  návrh iného oprávneného  podľa osobitných predpisov
  Správa katastra  zruší poznámku bez návrhu  alebo na návrh toho, kto  podal návrh na jej  zápis, ak sa preukáže,  že pominuli dôvody jej zápisu.  
  Obmedzujúce poznámky sú uznesenie  súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje  nakladať s nehnuteľnosťou, uznesenia súdu o  vyhlásení konkurzu, exekučný príkaz  na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti,  rozhodnutie o  zabezpečení daňového nedoplatku  zriadením záložného  práva,  rozhodnutie o začatí daňového  exekučného konania,  daňový  exekučný príkaz,  colný exekučný príkaz  alebo verejná listina, alebo  iná listina o práve k nehnuteľnosti,  ktorá spochybňuje  hodnovernosť údajov  katastra o práve k nehnuteľnosti,  alebo iná verejná listina.
 Informatívne poznámky sú  upovedomenie  o začatí  exekúcie predajom  nehnuteľnosti,  oznámenie  o  začatí daňového exekučného konania  alebo colného  exekučného konania,  uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia predajom  nehnuteľnosti alebo začatie vyvlastňovacieho konania, alebo iná verejná listina.
 
 4. Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra
 
Na zápis  práva k nehnuteľnosti  do katastra je  spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená  zmluva, verejná listina alebo  iná listina bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.
 Zmluva,  verejná listina  alebo  iná listina  obsahujú označenie
  a) účastníkov  práv k  nehnuteľnostiam; ak  ide o  fyzickú osobu, meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko,  dátum narodenia, rodné číslo  a miesto  trvalého pobytu,  ak ide  o právnickú  osobu, názov,  sídlo  a  identifikačné  číslo,  ak  ho  má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
  b) právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
  c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, druhu pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, tak sa uvádza i podiel vyjadrený zlomkom k celku.
  Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;  ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.
 
 5. Povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti vo vzťahu ku správam katastra
  
  Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní podľa § 19 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov
- dbať,  aby  všetky  údaje  katastra  týkajúce sa nehnuteľností alebo  vlastníka  nehnuteľností,  ako  aj  zmeny týchto údajov mohli byť  v katastri riadne evidované,  a ohlásiť každú zmenu správe katastra do  30 dní odo dňa vzniku,  zmeny alebo zániku rozhodujúcej  skutočnosti a  na  vyzvanie správy  katastra predložiť v  určenej lehote doklady na  zápis týchto údajov do katastra; na  fyzické osoby sa  nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje  o  nehnuteľnostiach uvedené  vo  verejných  listinách a v iných listinách,
-  zúčastniť  sa  na  katastrálnom  konaní  alebo  vyslať na toto konanie svojho zástupcu,
- označiť trvale  na svoje náklady lomové  body hraníc pozemkov; neoznačujú  sa hranice  pozemkov, ktoré  sú predmetom  súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich  častí, ktoré sú v nájme a sú  zlúčené  do  väčších celkov.  Ak  vlastník  alebo  iná oprávnená  osoba  napriek  výzve  do  určeného termínu hranice pozemkov neoznačia,  môže ich dať  označiť správa katastra  na ich náklady.
 V prípade neplnenia vyššie uvedených zákonných povinností je správa katastra oprávnená  v rámci priestupkového konania, resp. konania o porušení poriadku na úseku katastra (§ 74-77 KZ) ukladať pokuty.
 
 6. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
 
Poskytovanie informácií podlieha povinnosti zaplatiť správny poplatok podľa položky 10 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Položka 10
a)   Vydanie
1. výpisu   z   katastra   nehnuteľností, za   každých   aj   začatých   20   parciel, 20 stavieb, 20 bytov 
alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
       2.   údajov   o   bonitovaných   pôdno-ekologických   jednotkách, za   každých   aj   začatých   20   parciel 
v rámci jedného katastrálneho územia,  
       3.   písomnej identifikácie    parciel   za   každých   aj   začatých   20   identifikovaných parciel v rámci 
jedného katastrálneho územia,
       4.   kópie    z    katastrálnej    mapy    alebo    mapy     bývalého pozemkového   katastra   alebo   z    
pozemkovoknižnej    mapy alebo   mapy   určeného    operátu,   za   každú   kópiu   formátu A3,   A4,
8   eur
b)    Vydanie  kópie       originálu      listu     vlastníctva,      kópie  pozemkovoknižnej    vložky    alebo       
        bývalého    pozemkového katastra,   za    každých   aj    začatých    20   parciel, 20 stavieb,  20   
        bytov   alebo   nebytových  priestorov                             
8   eur
c)    Vydanie    druhého   a    ďalšieho   rovnopisu   verejných    listín uvedených   v   písmene   a) a b)                                           
3   eurá
d)    Vydanie  grafickej  identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených   
        na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely
15 eure)   Poskytnutie    katastrálneho    operátu    alebo   iného   operátu preukazujúceho    vlastnícke    právo     
       k    nehnuteľnosti    na nahliadnutie   žiadateľovi   s   možnosťou   vyhotovenia   výpisu, náčrtu     alebo     
       poskytnutie     informácie     z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 
      bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 
3   eurá
f)   Poskytnutie   informácií   zo    súboru    popisných    informácií katastra     nehnuteľností     a     zo    
      súboru     geodetických informácií     katastra     nehnuteľností     na     vyhotovenie  vytyčovacieho     
      náčrtu    v    rámci    jedného    katastrálneho územia                                                          
17   eur
g)   Poskytnutie    informácií    z    katastrálneho     operátu     na zisťovanie   údajov   pre   likvidáciu            
     obchodných   spoločností, dražby,  bankové   subjekty,   v   rámci   jedného    katastrálneho územia                                           
7  eur
h)   Overenie   štyroch   vyhotovení   geometrického    plánu   vrátane poskytnutých   informácií                                         
27   eur
i)    Overenie   ďalších   troch   vyhotovení   geometrického   plánu             7   eur
j)    Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8 eur
a)   Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,  
3. písomnej identifikácie parciel za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 
8   eur

 


b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových                      priestorov  8   eurc) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a) a b) 3 eurád) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely  15 eur


e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie            informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia  3   eurá


f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného           katastrálneho územia  17   eur


g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7 eur


h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií  27   eur


i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu  7   eur


j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8  eur


Oslobodenie
 
 1. Od poplatkov podľa tejto položky  sú  oslobodené  obce a vyššie územné  celky, ak  žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným              komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
 2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská  správa  ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ak  žiadajú o vykonanie  týchto  spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania            vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami -  diaľnicami  a rýchlostnými  komunikáciami a cestami prvej triedy.
 
Poznámky
 
 1. Správny orgán nevyberie  poplatky podľa  písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o  úkony  spojené  s vyhlasovaním  chránených území a ich ochranných pásiem  a s  realizovaním prieskumu  a  výskumu  osobitne  chránených  častí prírody a krajiny  pre  potreby  ochrany  prírody;  s  pozemkovými úpravami,  s vyhotovením  lesných  hospodárskych  plánov,  so zápisom  zmeny hraníc  zastavaného  územia  obce  podľa  schváleného územného plánu.
 2. Úkon  spoplatňovaný  podľa  písmena e) tejto položky  nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
 3. Poskytnutie údajov z  katastra  nehnuteľností  podľa písmena a) zahŕňa  aj  poskytnutie  údajov  pre  nájomné  vzťahy podľa osobitného predpisu. 12a)
 4. Štátne archívy vyberajú  poplatky podľa tejto položky po  vykonaní úkonu na základe  ústnej  alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá  poplatok za  osvedčenie podľa položky  4 písm. e).
 5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné  na  účely konania o dedičstve a na  účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
 6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k  zrejmým  chybám,  ktoré  zavinil  správny  orgán,  za  opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
 7. Poplatníkom  za úkony podľa položky 10 písm. f), h) a i)  je vyhotoviteľ  vybraných geodetických a kartografických  činností.

 

 8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena  i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky. 

 

 

,

 

Položka 11

 

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností                      66   eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky                                            33   eur


Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh  na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti       s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský       pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak  ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. 

 

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.

 

Splnomocnenie  
   
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do  15 dní.
 
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 euro, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom         vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa       nevracia. Ak správny orgán v  skrátenom  termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za                 urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
   
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.                 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú          uvedené v oznámení.
 
Poznámka

 

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov,  poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

 

Položka 11a

 

a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti 33 eur
b) Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a) 10 eur.